Ontvangst KIT 2013

Mevrouw Jorritsma neemt 'Kinderen met een handicap in Tel' in ontvangst

31 oktober 2013"Wij, de gemeenten, zijn bijzonder blij met de data over kinderen met een handicap. Met deze gegevens gaan we aan het werk om alle kinderen in de samenleving volledig te laten participeren. We danken de fondsen die het rapport mogelijk hebben gemaakt. Al jaren maken we graag gebruik van de gegevens die in de databoeken Kinderen in Tel gepubliceerd worden", aldus mevrouw Jorritsma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bij de presentatie van het rapport Kinderen met een handicap in Tel.

Mevrouw Jorritsma nam uit handen van rolstoeltennisser Marjolein Buis het rapport in ontvangst en gaf aan: "De gemeenten kunnen hier hun voordeel mee doen, want ook kinderen en jongeren met een handicap moeten kunnen spelen, wonen, leren en werken".

Het rapport is zeer actueel, nu de gemeenten vanaf 2014 de verantwoordelijkheid krijgen over de jeugdzorg en de zorg voor gehandicapten. Daarom zijn de gegevens uit het rapport over het aantal kinderen met een handicap per provincie, gemeente en wijk  cruciaal voor de gemeenten. Aangezien Kinderen in Tel ook waarschuwt  dat niet alle relevante groepen kinderen in beeld zijn, omdat de registratiesystemen niet overzichtelijk zijn, moedigde mevrouw Jorritsma de onderzoekers en fondsen aan om door te gaan om alle kinderen in elke dorp, stad en wijk in beeld te krijgen. De cijfers zijn nodig om specifiek beleid te kunnen ontwikkelen voor al deze kinderen.

Kinderen met een handicap in Tel is een gezamenlijk project van NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind), het Revalidatiefonds, het Fonds Verstandelijk Gehandicapten, het Johanna KinderFonds en Defence for Children. Het Verwey-Jonker Instituut is verantwoordelijk voor het onderzoek.

Vraagtekens
Tijdens de presentatie gaf Peter Streng van het Johanna KinderFonds aan dat het belang van de publicatie daarin gelegen is dat de gemeenten de kinderen en jongeren goed in kaart moeten krijgen, nu zij de verantwoordelijkheid voor zorg en voorzieningen krijgen. Het is belangrijk dat ook deze kinderen en jongeren kunnen participeren. Het rapport roept ook vraagtekens op, en dat moet aanleiding vormen voor verder onderzoek, zodat beleid met concrete getallen ontwikkeld en bijgestuurd kan worden

Dick Oldenampsen onderzoeker bij het Verwey-Jonker Insituut gaf een korte toelichting op het rapport en liet ook zien op welke belangrijke punten goede informatie ontbreekt. Zo zijn er geen betrouwbare gegevens over kinderen en jongeren in de psychatrie, waaronder bijvoorbeeld kinderen en jongeren met autisme vallen.

Uit de cijfers van 'Kinderen met een handicap in Tel' blijkt dat in sommige gemeenten veel meer kinderen wonen of verblijven die specialistische zorg nodig dan in de andere regio's. Als de invoering van de Participatiewet, vanaf 2014 en later de nieuwe Jeugdwet van start gaan, krijgen gemeenten verantwoordelijkheden die van invloed zijn op kinderen met een handicap. Daarom roepen de belangenorganisaties de gemeenten op om alvast een goede registratie op te zetten.
Floor Brouwer van Stichting Bont, die zich richt op geestelijk gehandicapte jongeren, gaf aan dat de jongeren met wie zij werkt, trots waren dat Floor namens hen mocht spreken op de bijeenkomst. Zij hadden haar gezegd toch vooral duidelijk te maken dat zij geen kleuters zijn en er gewoon naar hun mening gevraagd en geluisterd moet worden. Ook  zijn zij gelukkig dat het rapport er is, omdat ze nu zichtbaar zijn geworden. "De gemeenten die het rapport zien, weten dat we er zijn en dat we begeleiding nodig hebben", vertelde Floor Brouwer namens de jongeren.

Goed beleid heeft participatie nodig
De direct betrokkenen bij kinderen met een handicap die zich in het Moeders Netwerk verenigd hebben, raden de gemeenten aan om een proactieve houding aan te nemen en naar de gezinnen te gaan waar kinderen met een handicap leven. Zonder goede inzichten in behoeften en problemen van deze mensen kan gemeente nooit de juiste hulp op maat leveren, aldus de oprichtster van het Moeders Netwerk, Leila Badaou. Ieder kind met een handicap heeft individuele benadering nodig. De gemeenten doen er goed aan om met jongeren en hun omstaanders te zitten om gezamenlijk aan een passend beleid te werken. Kinderen met alle soorten van handicap moeten voor gemeenten zichtbaar worden, nu, en niet pas als de nieuwe wetten van kracht zullen zijn. Kinderen mogen niet ondergesneeuwd raken in de nieuwe wettelijke en maatschappelijke werkelijkheid waar 'iedereen' die zorg nodig heeft geholpen moet worden. Kinderen en jongeren met een handicap moeten door gemeenten benaderd worden als een aparte groep die speciale rechten heeft en een bijzondere bescherming moet hebben. Zij moeten alle kansen krijgen om zich volledig te kunnen ontwikkelen dankzij toegang tot onderwijs, sport en deelname aan de samenleving.
Vooraankondiging

Leiden, 15 oktober 2013

Vooraankondiging rapport 2013 Kinderen met een handicap in Tel

Geachte heer, mevrouw,

Uit de rapportages van de Transitiecommissie volgt dat gemeenten niet beschikken over volledige informatie over de aantallen kinderen die zorg ontvangen, de zwaarte van de zorg en de kosten hiervan. De publicatie ‘Kinderen met een handicap in Tel’ voorziet in unieke informatie over de aantallen kinderen met een handicap in alle gemeenten. Tegelijkertijd constateert Kinderen in Tel dat niet alle relevante groepen kinderen in beeld zijn. Het rapport, dat eind oktober aan de colleges van B&W in alle gemeenten gestuurd wordt, presenteert de gegevens en is de nulmeting van kinderen met een handicap, uitgewerkt per provincie, gemeente en wijk. Het onderzoek geeft inzicht in de omvang, kenmerken en spreiding over Nederland van kinderen en jongeren met een handicap. ‘Kinderen met een handicap in Tel’ wordt aangeboden aan mevrouw Annemarie Jorritsma op 30 oktober 2013 om 13:00 uur bij de VNG in Den Haag. De publicatie zal na de aanbieding beschikbaar zijn via www.kinderenintel.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens de samenwerkende organisaties,Aloys van Rest, directeur Defence for Children,
voorzitter KinderrechtencollectiefKinderen in Tel is een onderzoek dat sinds 2006 de situatie van kinderen in kaart brengt aan de hand van twaalf indicatoren die zijn gebaseerd op het Kinderrechtenverdrag. Kinderen in Tel presenteert data over het welzijn van kinderen en jongeren in Nederland op provinciaal, gemeentelijk en wijkniveau. Kinderen in Tel is een werkgroep van het Kinderrechtencollectief. De publicatie ‘Kinderen met een handicap in Tel’ is mogelijk gemaakt door de samenwerkende fondsen NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapt Kind), het Revalidatiefonds, Fonds verstandelijk gehandicapten en het Johanna KinderFonds. Het Verwey-Jonker Instituut is verantwoordelijk voor het onderzoek.
Persbericht

Leiden, 30 oktober 2013


Unieke gegevens over het aantal kinderen met handicap per provincie, gemeente en wijk

Vandaag neemt mevrouw Jorritsma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het rapport ‘Kinderen met een handicap in Tel’ in ontvangst. Daarin staan unieke gegevens over het aantal kinderen met een handicap per provincie, gemeente en wijk. Deze cijfers zijn cruciaal voor de gemeenten, omdat zij vanaf 2014 de verantwoordelijkheid krijgen over de jeugdzorg en de zorg voor gehandicapten. Tegelijkertijd constateert Kinderen in Tel dat niet alle relevante groepen kinderen in beeld zijn. Volledig inzicht is nodig om specifiek beleid te kunnen ontwikkelen voor al deze kinderen.

In 2014 start de invoering van de Participatiewet en de nieuwe Jeugdwet voor gemeenten. Daarmee krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheden die van invloed zijn op kinderen met een handicap. Uit de cijfers van ‘Kinderen met een handicap in Tel’ blijkt dat sommige gemeenten straks worden geconfronteerd met een groot aantal jongeren dat specialistische zorg nodig heeft.

Niet alle groepen in beeld

In 2012 telde Nederland in totaal tussen de 109.000 en 129.000 kinderen met een handicap (exclusief psychiatrie). De cijfers zijn gebaseerd op analyse van verschillende registratiebestanden. Ruim 68.000 van deze kinderen hadden in 2012 vanwege hun handicap specialistische zorg of voorzieningen nodig. Er zijn dus maximaal 61.000 kinderen met een handicap die niet direct zichtbaar zijn in de voor dit onderzoek gebruikte databestanden, maar het is wel te verwachten dat zij ergens in hun jeugd een beroep op zorg of voorzieningen zullen doen.

Cijfers:
Ongeveer 20.000 kinderen hebben een lichamelijke handicap. Bijna 45.000 kinderen hebben een verstandelijke handicap.
Ruim 10.000 kinderen hebben een zintuiglijke handicap.
Hiervan hebben ruim 6.500 kinderen meervoudige handicaps (lichamelijk en verstandelijk).

Het onderzoek is gedaan op verzoek van NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind), het Johanna KinderFonds, het Revalidatiefonds, Fonds verstandelijk gehandicapten met medewerking van Defence for Children. Het onderzoek is uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut.

Ontwikkelingskansen voor kinderen met een handicap
Op basis van de cijfers over kinderen met een handicap per gemeente en wijk doen de opdrachtgevers van ‘Kinderen met een handicap in Tel’ aanbevelingen die erop gericht zijn dat kinderen met een handicap alle ontwikkelingskansen krijgen en dat gemeenten er alles aan doen om die kansen voor kinderen met een handicap te creëren. De centrale overheid blijft op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag uiteindelijk eindverantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de zorg. De aanbevelingen voor gemeenten zijn:

- Maak een apart beleidsplan voor kinderen met een handicap en oormerk het budget dat nodig is om voorzieningen en zorg voor kinderen en jongeren met een handicap op maat te kunnen realiseren.

- Zorg als gemeente dat er participatie-bevorderend beleid is bij de inrichting van goede voorzieningen voor kinderen met een handicap voor spelen, sporten, de toegang tot vervoer, onderwijs en cultuur.

- Geef kinderen en jongeren met een handicap een effectieve mogelijkheid om over de beleidsvoorstellen mee te praten en monitor de uitvoering hiervan.

- Monitor de kinderen en jongeren met een handicap die gebruik maken van specialistische zorg. Volg de komende jaren het gebruik van de zorg en bewaak vooral de belangen van jongeren en hun ouders. Dit is nodig om te blijven nagaan of jongeren, die behoefte hebben aan gespecialiseerde zorg, die ook daadwerkelijk krijgen. Houd hiertoe een goed registratiesysteem bij en zorg dat de gegevens over het gebruik van AWBZ-voorzieningen landelijk beschikbaar blijven.
 

INFORMATIE VOOR DE REDACTIE
Voor meer informatie over Kinderen in Tel kunt u contact opnemen met Jolien Verweij van Defence for Children via 071 516 09 80 of 06 104 724 98 of met het Verwey-Jonker Instituut, Ida Linse via 030 230 07 99 of 06 415 065 65.

Kinderen met een handicap in Tel. Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk is opvraagbaar (in PDF) via www.kinderenintel.nl en www.verwey-jonker.nl.

Over Kinderen in Tel:
Kinderen in Tel is een onderzoek dat sinds 2006 de situatie van kinderen in kaart brengt aan de hand van twaalf indicatoren die zijn gebaseerd op het VN-Kinderrechtenverdrag. Kinderen in Tel presenteert data over het welzijn van kinderen en jongeren in Nederland op provinciaal, gemeentelijk en wijkniveau. Kinderen in Tel is een werkgroep van het Kinderrechtencollectief. De publicatie ‘Kinderen met een handicap in Tel’ is een gezamenlijk project van NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind), het Revalidatiefonds, het Fonds Verstandelijk Gehandicapten, het Johanna KinderFonds en Defence for Children. Het Verwey-Jonker Instituut is verantwoordelijk voor het onderzoek.

Aanbevelingen

De aanbevelingen voor gemeenten zijn:

- Maak een apart beleidsplan voor kinderen met een handicap en oormerk het budget dat nodig is om voorzieningen en zorg voor kinderen en jongeren met een handicap op maat te kunnen realiseren.

- Zorg als gemeente dat er participatie-bevorderend beleid is bij de inrichting van goede voorzieningen voor kinderen met een handicap voor spelen, sporten, de toegang tot vervoer, onderwijs en cultuur.

- Geef kinderen en jongeren met een handicap een effectieve mogelijkheid om over de beleidsvoorstellen mee te praten en monitor de uitvoering hiervan.

- Monitor de kinderen en jongeren met een handicap die gebruik maken van specialistische zorg. Volg de komende jaren het gebruik van de zorg en bewaak vooral de belangen van jongeren en hun ouders. Dit is nodig om te blijven nagaan of jongeren, die behoefte hebben aan gespecialiseerde zorg, die ook daadwerkelijk krijgen. Houd hiertoe een goed registratiesysteem bij en zorg dat de gegevens over het gebruik van AWBZ-voorzieningen landelijk beschikbaar blijven.

Kaarten

Klik op een kaart voor de grote versie.

Rapport


Download hier het rapport in PDF formaat:
- KIT 2013 Rapport